Trích yếu

Góp ý đối với đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Từ ngày

29/11/2022

Đến ngày

10/12/2022

Đính kèm

Họ tên :

Địa chỉ :

Email :

Số điện thoại :

Tiêu đề :

Nội dung :