Trích yếu

Lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Từ ngày

14/02/2023

Đến ngày

24/02/2023

Đính kèm

Họ tên :

Địa chỉ :

Email :

Số điện thoại :

Tiêu đề :

Nội dung :