PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

           I. CHỨC NĂNG

Là Phòng nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác pháp chế và bồi thường nhà nước.

II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

1. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung.

2. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở

a. Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b. Giúp việc thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

c. Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật;

d. Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật;

đ. Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

e. Xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Bản tin Tư pháp và làm Thường trực Cổng thông tin điện tử của Sở.

3. Về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a. Chỉ đạo, hướng dẫn, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; định kỳ tham mưu tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

b. Hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

c. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý.

4. Về công tác pháp chế

a. Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chế ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b. Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

c. Tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

d. Tham mưu đề xuất với UBND tỉnh xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

5. Về bồi thường nhà nước

a. Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện;

b. Tham mưu trình UBND tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật;

c. Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

6. Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ trẻ em; thanh niên; an toàn giao thông tỉnh và nông thôn mới.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Thị Hoa Phượng

Trưởng Phòng

3.881798

phuongnth@hatinh.gov.vn

2

Thiều Thị Chiên

Phó trưởng phòng

3.881798

chientt@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên viên

3.881798

oanhntk@hatinh.gov.vn

 TIN TỨC LIÊN QUAN