TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH

         I. CHỨC NĂNG

1. Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của luật chuyên ngành, các văn bản văn bản pháp luật có liên quan và theo quy định của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

2. Quản lý việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động được giao quản lý.

3. Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình.

4. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện của Phòng, Trung tâm theo quy định pháp luật.

5. Thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ.

6. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ liên quan đến hoạt động của đơn vị.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm, giai đoạn các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của đơn vị theo quy định.

8. Phối hợp đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong lĩnh vực công tác phụ trách.

II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

1. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung.

2. Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu giá tài sản

a. Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

b. Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định;

c. Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Phân công Đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá.

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Đấu giá viên của đơn vị mình.

5 Lập Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá.

6. Đề nghị Sở Tư pháp cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên.

7. Nhận thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra; Bồi thường thiệt hại khi thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1.

Võ Văn Lục

Phó Giám đốc phụ trách

lucvv@hatinh.gov.vn

2.

Dương Đình Hạnh

Phó Giám đốc

hanhdd@hatinh.gov.vn

3.

Lê Đình Nuôi

Trưởng phòng HC-TH

nuoild@hatinh.gov.vn

4.

Nguyễn Văn Long

P. Trưởng phòng Nghiệp vụ

longnv@hatinh.gov.vn

5.

Võ Thế Kỳ

Đấu giá viên

kyvt@hatinh.gov.vn

6.

Thái Văn Hỷ

Chuyên viên

hytv@hatinh.gov.vn

7.

Nguyễn Anh Tùng

Chuyên viên

tungna@hatinh.gov.vn

8.

Trần Thị Hiền

Kế toán

hientt@hatinh.gov.vn

9.

Nguyễn Hà Thảo Đan Chuyên viên

dannht@hatinh.gov.vn

10.

Đinh Xuân Trúc

Lái xe

 

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN