THANH TRA SỞ

        I. CHỨC NĂNG

        Là đơn vị có con dấu và tài khoản riêng; có trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

        II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

1. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung theo quy định tại Điều 1 Quy định này.

2. Về công tác thanh tra

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra sau khi trình Giám đốc Sở phê duyệt;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng, Trung tâm, cá nhân thuộc Sở;

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở;

đ) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

g) Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử công chức, viên chức tham gia các đoàn thanh tra.

3. Giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định.

4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra việc chấp hành pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các đơn vị thuộc Sở.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

8. Tham mưu thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy; thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong ngành Tư pháp và vai trò, nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh; công tác nhân quyền; làm thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Sở.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao.

          III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Mạnh Quỳnh

Chánh Thanh  tra

3.880626

quynhnm@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Lành

Phó Chánh Thanh  tra

3.696486

lanhntk@hatinh.gov.vn

3

Phan Quang Lý

Thanh tra viên

3.880626

lypq@hatinh.gov.vn

 TIN TỨC LIÊN QUAN