> Trung tâm trợ giúp Pháp lý > Tổ chức cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý

22/10/2021

DANH SÁCH TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2021

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Số điện thoại

1

Trần Thanh Minh

10/08/1985

Giám đốc

- Cử nhân Luật;

- Đã được đào tạo nghiệp vụ Luật sư;

- Trợ giúp viên pháp lý.

0985.818.138

2

Trịnh Diệu Oanh

24/04/1983

Phó Giám đốc

- Cử nhân Luật;

- Đã được đào tạo nghiệp vụ Luật sư;

- Trợ giúp viên pháp lý.

0943.240.383

3

Nguyễn Khánh Toàn

03/9/1977

Phó Giám đốc

- Cử nhân Luật;

- Đã được đào tạo nghiệp vụ Luật sư;

- Trợ giúp viên pháp lý.

0913.639.623

4

Đinh Thị Hiền

01/12/1985

Trưởng

phòng Nghiệp vụ

- Cử nhân Luật;

- Đã được đào tạo nghiệp vụ Luật sư;

- Trợ giúp viên pháp lý.

0985.536.007

5

Võ Quốc Hoàng

06/10/1985

Trưởng

phòng HC-TH

- Thạc sỹ Luật;

- Đã được đào tạo nghiệp vụ Luật sư;

- Trợ giúp viên pháp lý.

0977.031.923

6

Nguyễn Thị Ngọc

18/03/1984

Phó Trưởng

phòng HC-TH

- Cử nhân Luật;

- Đã được đào tạo nghiệp vụ Luật sư;

- Trợ giúp viên pháp lý.

0913.454.168

 TIN TỨC LIÊN QUAN