> Giới thiệu trung tâm TGPL > Lịch sử phát triển trung tâm TGPL

09/05/2022

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM TGPL

       Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 691/QĐ- UB-1998-TC ngày 12/6/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với tên gọi là Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi thành lập, Trung tâm được bố trí 01 phòng làm việc chung trong khuôn viên Sở Tư pháp; có Giám đốc (kiêm nhiệm) và 04 viên chức; chưa có các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm; người thực hiện trợ giúp pháp lý chỉ tập trung vào đội ngũ Cộng tác viên và Luật sư cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Ngày 02/10/2008, thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý 2006 và Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Theo đó, đổi tên Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2011, thực hiện Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 7/11/2008 hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định thành lập 02 phòng thuộc Trung tâm là: Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Nghiệp vụ. Tuy nhiên đến năm 2019, tổ chức bộ máy Trung tâm mới được kiện toàn, đã bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Trung tâm, bổ nhiệm các Trưởng, Phó các Phòng thuộc Trung tâm. Đến nay, toàn Trung tâm có 16 viên chức (tăng 11 viên chức so với thời gian đầu thành lập) với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, 02 Trưởng phòng, 01 Phó phòng (lãnh đạo các Phòng Trung tâm đều là Trợ giúp viên pháp lý), 08 chuyên viên (trong đó có 03 Trợ giúp viên pháp lý), 01 kế toán và 01 cán sự kiêm văn thư - thủ quỹ. Đội ngũ viên chức của Trung tâm có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, thái độ và trách nhiệm cao trong công tác; chất lượng cán bộ ngày càng được nâng lên; hoạt động của Trung tâm ngày càng phát triển rõ nét, tính chất chuyên nghiệp, chuyên môn hóa ngày càng cao. Với những giải pháp linh hoạt, đồng bộ, tập thể viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ năm 1998 đến nay, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời giải quyết những vướng mắc pháp luật cho người nghèo, gia đình chính sách, người thuộc diện được TGPL, giúp họ nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật; giúp cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết các vụ việc một cách chính xác, kịp thời, khách quan, công bằng và đúng pháp luật; giúp người được TGPL giải tỏa những vướng mắc về pháp luật, giảm khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; góp phần đưa các chính sách pháp luật, chủ trương xóa đói, giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta đi vào cuộc sống.

Với sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp cùng sự đoàn kết nhất trí cao của toàn thể viên chức, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao; vị trí, vai trò của công tác trợ giúp pháp lý ngày càng được khẳng định, củng cố và tăng cường. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy của người được trợ giúp pháp lý và để lại trong lòng nhiều người niềm tin, hi vọng vào cuộc sống tốt đẹp và nhân văn hơn./.

 TIN TỨC LIÊN QUAN