> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Tư pháp

30/06/2023

Đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiếu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chính sách dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điều đó đã được khẳng định trong Hiến pháp, pháp luật, nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc Việt Nam và đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trợ giúp pháp lý (TGPL) được xác định là chính sách ưu đãi giành cho đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, Được sự quan tâm, chỉ đạo của BộTư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh (Trung tâm) đã chủ động, kịp thời triển khai các hoạt động TGPL cho người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.