> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Tư pháp

28/06/2022

Lắp đặt bảng thông tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-HĐPHLN ngày 15/3/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh, nhằm giúp người được trợ giúp pháp lý tiếp cận thông tin, hoạt động trợ giúp pháp lý dễ dàng, hiệu quả. Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan tiến hành tố tụng, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của HĐPHLN về TGPL trong tố tụng chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tiến hành thay thế, lắp đặt mới 15 Bảng thông tin, 16 Hộp tin về trợ giúp pháp lý, cung cấp sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý và các tờ gấp giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TGPL   cho các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.

Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý giới thiệu các nội dung: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ; người được trợ giúp pháp lý miễn phí; thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, địa chỉ, đường dây nóng của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh,