PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

I. CHỨC NĂNG

1. Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của luật chuyên ngành, các văn bản văn bản pháp luật có liên quan và theo quy định của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

2. Quản lý việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động được giao quản lý.

3. Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình.

4. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện của Phòng, Trung tâm theo quy định pháp luật.

5. Thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ.

6. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ liên quan đến hoạt động của đơn vị.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm, giai đoạn các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của đơn vị theo quy định.

8. Phối hợp đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong lĩnh vực công tác phụ trách.

II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

1. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung.

2. Về thực hiện công chứng, chứng thực

a. Công chứng các hợp đồng, giao dịch do pháp luật quy định;

b. Công chứng các hợp đồng, giao dịch mà cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng mà mục đích, nội dung không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức, xã hội;

c. Công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản;

d. Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

đ. Lập sổ công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng.

3. Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác tại trụ sở của đơn vị mình.

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Công chứng viên của Phòng và bồi thường thiệt hại theo quy định.

5. Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự hành nghề công chứng trong quá trình tập sự tại đơn vị mình.

6. Tạo điều kiện cho Công chứng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm.

7. Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã công chứng.

8. Thực hiện chế độ thu phí công chứng, chứng thực, thù lao công chứng và các chi phí khác theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT cơ quan

Email

1

Bùi Minh Thu

Trưởng phòng

3.881421

thubm@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó trưởng phòng

3.881421

hienntt@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Tiến

Chuyên viên

3.881421

tiennv@hatinh.gov.vn

4

Văn Thị Tố Uyên

Chuyên viên

3.881421

uyenvtt@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Kiều

Kế toán

3.881421

kieunt@hatinh.gov.vn

6

Hoàng Phú Cường

Chuyên viên

3.881421

cuonghp@hatinh.gov.vn

 TIN TỨC LIÊN QUAN