TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

          I. CHỨC NĂNG

          1. Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của luật chuyên ngành, các văn bản văn bản pháp luật có liên quan và theo quy định của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

          2. Quản lý việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động được giao quản lý.

          3. Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình.

          4. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện của Phòng, Trung tâm theo quy định pháp luật.

          5. Thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ.

          6. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ liên quan đến hoạt động của đơn vị.

          7. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm, giai đoạn các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của đơn vị theo quy định.

          8. Phối hợp đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong lĩnh vực công tác phụ trách.

          II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

          1. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung.

          2. Xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý dài hạn và hàng năm ở địa phương trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

          3. Về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

          a. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý trong phạm vi quy định;

          b. Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý ở địa phương khác để xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý;

          c. Kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định;

          d. Quản lý, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

          e. Lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đối với Luật sư có đủ điều kiện, nguyện vọng;

          g. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý;

          h. Phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý;

          i. Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, Cộng tác viên và các cán bộ khác của Trung tâm theo thẩm quyền.

          4. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh.

          5. Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý; ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Tổ chức hành nghề Luật sư, Tổ chức tư vấn pháp luật; cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật;

          6. Trách nhiệm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

          a. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý, Cộng tác viên của Trung tâm;

          b. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý, Cộng tác viên Trợ giúp pháp lý của Trung tâm gây ra trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý;

          c. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

          7. Tham mưu thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo tỉnh.

          8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

I. Ban giám đốc Trung tâm

1

Trần Thanh Minh

Giám đốc Trung tâm

minhtt@hatinh.gov.vn

2

Trịnh Diệu Oanh

Phó Giám đốc Trung tâm

oanhtd@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Khánh Toàn

Phó Giám đốc Trung tâm

toannk@hatinh.gov.vn

II. Phòng Hành chính - Tổng hợp

4

Võ Quốc Hoàng

Trưởng phòng

hoangvq@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng

ngocnt@hatinh.gov.vn

6

Từ Thị Kim Oanh

Chuyên viên CNTT

oanhttk@hatinh.gov.vn

7

Phan Ngọc Trâm

Chuyên viên pháp lý

trampn@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Anh Thơ

Chuyên viên pháp lý

thona@hatinh.gov.vn

9

Lê Thị Cẩm Thạch

Kế toán

thachltc@hatinh.gov.vn

10

Phạm Thị Châu

Cán sự

chaupt@hatinh.gov.vn

III. Phòng Nghiệp vụ

11

Đinh Thị Hiền

Trưởng phòng

hiendt@hatinh.gov.vn

12

Nguyễn Thị Quyên

Chuyên viên pháp lý

quyennt@hatinh.gov.vn

13

Phan Thị Huyền

Chuyên viên pháp lý

huyenpt@hatinh.gov.vn

14

Lê Văn Quế

Chuyên viên pháp lý

quelv@hatinh.gov.vn

15

Nguyễn Anh

Chuyên viên pháp lý

anhn@hatinh.gov.vn

16

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên pháp lý

thaontp@hatinh.gov.vn

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN