VĂN PHÒNG SỞ

          I. CHỨC NĂNG

          Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng, công tác hành chính-quản trị, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính.

II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

1. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung.

2. Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng

a. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng của Sở hàng năm và dài hạn;

b. Xây dựng và tham mưu thực hiện quy hoạch cán bộ;

c. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật;

d. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

đ. Tham mưu tuyển dụng viên chức; tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức;

e. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và hồ sơ công chức, viên chức. Thực hiện các chế độ, chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức;

g. Tham mưu ký kết và quản lý hợp đồng lao động;

h. Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của Sở Nội vụ, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;

3. Công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng

a. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan Sở;

b. Thống kê, tổng hợp, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực công tác Tư pháp;

c. Tổ chức và phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, giao ban, giao dịch đối ngoại;

d. Thường trực thi đua khen thưởng của ngành; tổ chức phát động, đăng ký, hướng dẫn, kiểm tra phong trào thi đua; phối hợp đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong ngành.

4. Công tác hành chính - quản trị;

a. Theo dõi, quản lý, điều phối hoạt động nội bộ cơ quan; quản lý công tác hành chính, lao động, kỷ luật, kỷ cương hành chính;

b. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở,

c. Quản trị mạng; chủ trì xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin nội bộ, dữ liệu chung, phần mềm phục vụ chỉ đạo điều hành và Công thông tin điện tử của Sở;

d. Thực hiện các nghiệp vụ về tài chính - kế toán, văn thư lưu trữ và thủ quỹ cơ quan; tham mưu quản lý tài sản công;

đ. Quản lý, điều hành và đảm bảo phương tiện phục vụ nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở và cơ quan;

5. Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý điều hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001; vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; nội chính và phòng chống tham nhũng; văn minh văn hóa công sở và bảo vệ chính trị nội bộ.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT cơ quan

Email

1

Trần Thị Kiều Oanh

Chánh Văn phòng

3.856654

oanhttk@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Việt Dũng

Phó Chánh Văn phòng

3.696386

dunglv@hatinh.gov.vn

3

Võ Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

3.696386

ngocanhvt@hatinh.gov.vn

4

Lê Mai Anh

Kế toán

3.894888

anhlm@hatinh.gov.vn

5

Trần Đức Hòa

Lái xe

3.898229

 

6

Bùi Xuân Tuấn

Lái xe

3.898229

 

7 Phạm Thị Thùy Linh HĐ68 3.898229

 

8

Nguyễn Thị Thảo

HĐ68

3.690313

 

9

Nguyễn Hữu Hoà

Bảo vệ

3.898229

 

10

Nguyễn Văn Thanh

Bảo vệ

3.898229

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN