PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

I. CHỨC NĂNG

Là Phòng nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, quản tài viên, thừa phát lại, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, trợ giúp pháp lý và thi hành án dân sự.

II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

1. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung.

2. Về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi

a. Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định;

b. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch tại địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã về công tác chứng thực;

c. Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh;

d. Đề nghị UBND tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

đ. Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước, trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước; cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước; cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam; thông báo có quốc tịch Việt Nam; nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào được phép cư trú tại các huyện tiếp giáp với Lào; quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật;

e. Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

2. Về lý lịch tư pháp

a. Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định của pháp luật;

b. Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; cung cấp Lý lịch tư pháp, thông tin bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác;

c. Lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định;

d. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền.

3. Về công chứng

a. Tham mưu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên; quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng đối với công chứng viên;

b. Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng Công chứng và cho phép thành lập, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng và thu hồi quyết định thành lập Văn phòng công chứng theo quy định;

c. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; ghi nhận thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh, công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng của Văn phòng công chứng;

d. Xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng theo quy định.

4. Về luật sư và tư vấn pháp luật

a. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương;

b. Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới;

c. Tham mưu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư; Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm tư vấn pháp luật; Cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật;

d. Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; đề nghị Đoàn Luật sư cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết;

đ. Lập danh sách, theo dõi người đăng ký hành nghề tại Đoàn luật sư tại địa phương;

g. Kiểm tra về tổ chức, hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật

5. Về đấu giá tài sản

a. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ đấu giá viên;

b. Hướng dẫn nghiệp vụ đấu giá tài sản cho các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn;

c. Kiểm tra về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản theo thẩm quyền.

6. Về giám định tư pháp

a. Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp;

b. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương;

c. Đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp theo yêu cầu của hoạt động tố tụng tại địa phương;

d. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo quy định của pháp luật;

e. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đề án “ Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định Tư pháp” tỉnh.

7. Về đăng ký biện pháp bảo đảm

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm;

b. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;

c. Rà soát nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm;

d. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm;

đ. Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

8. Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương

a. Đăng ký hành nghề, công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương;

b. Tạm đình chỉ, gia hạn, hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; xóa tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

c. Rà soát, thống kê và báo cáo số liệu về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; rà soát, phát hiện các trường hợp thuộc diện thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên tại địa phương và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo quy định;

d. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền;

đ. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo thẩm quyền;

e. Tham mưu Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương định kỳ hàng năm và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

9. Tham mưu Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thừa phát lại, thi hành án dân sự; quản lý nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải thương mại và trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật.

10. Tham mưu thực hiện công tác cải cách tư pháp; biên giới; hội nhập kinh tế, quốc tế và hợp tác quốc tế.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT cơ quan

Email

1

Trần Thị Hải Vân

Trưởng Phòng

3.881572

vantth@hatinh.gov.vn

2

Trần Thị Thúy Vinh

Phó Trưởng Phòng

3.881572

vinhttt@hatinh.gov.vn

3

Trần Đình Chiến

Phó Trưởng Phòng

3.881572

chientd@hatinh.gov.vn

4

Trần Thị Lân

Chuyên viên

3.881572

lantt@hatinh.gov.vn

5

Trần Thị Ngân

Chuyên viên

3.881572

ngantt@hatinh.gov.vn

6

Trần Minh Hải

Chuyên viên

3.881572

haitm@hatinh.gov.vn

 

          

 TIN TỨC LIÊN QUAN