PHÒNG XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

          I. CHỨC NĂNG

Là Phòng nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

II. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

1. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung.

         2. Về xây dựng văn bản QPPL

a. Phối hợp xây dựng các dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành văn bản của UBND tỉnh do các cơ quan chuyên môn khác chủ trì mà UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham gia;

b. Thẩm định dự thảo Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình và dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh trước khi ban hành;

c. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, các tổ chức có liên quan về các dự thảo văn bản QPPL của Trung ương và địa phương theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh;

d. Cập nhật văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản QPPL;

3. Về tự kiểm tra và kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

a. Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh công nhận đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL cấp tỉnh;

b. Quản lý, sử dụng, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL cấp tỉnh;

c. Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành;

d. Kiến nghị UBND tỉnh về những văn bản QPPL không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;

đ. Định kỳ tổng hợp kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL của UBND tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp;

e. Kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp huyện;

g. Thông báo kết quả kiểm tra đối với văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp huyện có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật;

h. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các biện pháp xử lý văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp huyện trái pháp luật;

i. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý đối với văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp huyện có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật;

k. Hướng dẫn Phòng Tư pháp tự kiểm tra văn bản QPPL cấp huyện và kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp xã theo quy định của pháp luật;

l. Hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng, quản lý đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL cấp huyện;

m. Định kỳ tổng hợp kết quả kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp;

4. Về rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

a. Thường xuyên rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp do HĐND, UBND tỉnh ban hành;

b. Tổ chức rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành khi tình hình kinh tế- xã hội thay đổi hoặc khi có văn bản mới của cấp trên;

c. Tổ chức rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo chuyên đề khi có yêu cầu của UBND tỉnh hoặc Bộ Tư pháp;

d. Tổ chức rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo định kỳ;

đ. Trình UBND tỉnh công bố các văn bản QPPL của tỉnh hết hiệu lực;

e. Kiến nghị HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ các văn bản không còn phù hợp;

g. Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL;

h. Biên tập, xuất bản các tập hệ thống văn bản QPPL còn hiệu lực;

5. Về tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ  pháp lý cho doanh nghiệp

a. Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp;

c. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp;

d. Xây dựng Tờ thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hàng tháng và tài liệu khác giới thiệu, phổ biến các văn bản QPPL cho doanh nghiệp;

đ. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

e. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL;

g. Kiến nghị HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ các văn bản không phù hợp qua phản ánh của doanh nghiệp;

h. Xây dựng, quản lý, cập nhật, hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

i. Thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bằng các hình thức khác.

6. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a. Tham mưu Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

b. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật;

c. Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương;

d. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp.

7. Về theo dõi thi hành pháp luật

a. Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

b. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với UBND tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c. Tổng hợp, xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;

d. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm của ngành Tư pháp;

e. Chủ trì, phối hợp cho ý kiến pháp lý đối với các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh.

8. Tham mưu thực hiện công tác cải cách thể chế của tỉnh, nâng cao chỉ số thiết chế pháp lý, dân vận và dân chủ cơ sở của cơ quan;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT cơ quan

Email

1

Trần Thị Hải Giang

Trưởng phòng

3.881676

giangtth@hatinh.gov.vn

2

Bùi Cẩm Thạch

Phó Trưởng phòng

3.881676

thachbc@hatinh.gov.vn

3

Lê Thị Việt Phương

Phó Trưởng phòng

3.881676

phuongltv@hatinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Kim Khánh

Chuyên viên

3.881676

khanhntk@hatinh.gov.vn

5

Lê Thị Hoa

Chuyên viên

3.881676

hoalt@hatinh.gov.vn

6

Trần Thị Thanh Hoa

Chuyên viên

3.881676

hoattt@hatinh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN